Tabela ASCII përmban të gjitha kodet e shenjave të ASCII

20/12/2009 14:01

 Tabela ASCII përmban të gjitha kodet e shenjave të ASCII.

Vlera Hex Shenja
0 0×00 NUL
1 0×01 SOH
2 0×02 STX
3 0×03 ETX
4 0×04 EOT
5 0×05 ENQ
6 0×06 ACK
7 0×07 BEL
8 0×08 BS
9 0×09 TAB
10 0×0A LF
11 0×0B VT
12 0×0C FF
13 0×0D CR
14 0×0E SO
15 0×0F SI
16 0×10 DLE
17 0×11 DC1
18 0×12 DC2
19 0×13 DC3
20 0×14 DC4
21 0×15 NAK
22 0×16 SYN
23 0×17 ETB
24 0×18 CAN
25 0×19 EM
26 0×1A SUB
27 0×1B ESC
28 0×1C FS
29 0×1D GS
30 0×1E RS
31 0×1F US
 
Vlera Hex Shenja
32 0×20 Hapësirë
33 0×21 !
34 0×22
35 0×23 #
36 0×24 $
37 0×25 %
38 0×26 &
39 0×27
40 0×28 (
41 0×29 )
42 0×2A *
43 0×2B +
44 0×2C ,
45 0×2D -
46 0×2E .
47 0×2F /
48 0×30 0
49 0×31 1
50 0×32 2
51 0×33 3
52 0×34 4
53 0×35 5
54 0×36 6
55 0×37 7
56 0×38 8
57 0×39 9
58 0×3A :
59 0×3B ;
60 0×3C <
61 0×3D =
62 0×3E >
63 0×3F ?
 
Vlera Hex Shenja
64 0×40 @
65 0×41 A
66 0×42 B
67 0×43 C
68 0×44 D
69 0×45 E
70 0×46 F
71 0×47 G
72 0×48 H
73 0×49 I
74 0×4A J
75 0×4B K
76 0×4C L
77 0×4D M
78 0×4E N
79 0×4F O
80 0×50 P
81 0×51 Q
82 0×52 R
83 0×53 S
84 0×54 T
85 0×55 U
86 0×56 V
87 0×57 W
88 0×58 X
89 0×59 Y
90 0×5A Z
91 0×5B [
92 0x5C \
93 0x5D ]
94 0×5E ^
95 0×5F _
 
Vlera Hex Shenja
96 0×60 `
97 0×61 a
98 0×62 b
99 0×63 c
100 0×64 d
101 0×65 e
102 0×66 f
103 0×67 g
104 0×68 h
105 0×69 i
106 0×6A j
107 0×6B k
108 0×6C l
109 0×6D m
110 0×6E n
111 0×6F o
112 0×70 p
113 0×71 q
114 0×72 r
115 0×73 s
116 0×74 t
117 0×75 u
118 0×76 v
119 0×77 w
120 0×78 x
121 0×79 y
122 0×7A z
123 0×7B {
124 0×7C |
125 0×7D }
126 0×7E ~
127 0×7F DEL